Organi

V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu ima AREMA naslednje organe:

PREDSEDNIK

Predsednik zavoda je poslovodni organ zavoda.
Predsednik zavoda vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor zavoda je najvišji organ upravljanja. Ima pet članov, in sicer:
  • tri predstavnike ustanovitelja,
  • enega predstavnika zavoda oz. delavcev, ki opravljajo dejavnost zavoda,
  • enega predstavnika študentov.

SENAT

Senat zavoda je najvišji akademski in strokovni organ zavoda, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki delujejo v zavodu, kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu.

AKADEMSKI ZBOR

Akademski zbor zavoda sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci študijskih programov, ki se izvajajo na zavodu.

ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet zavoda je predstavniški organ študentov zavoda in je določen z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom zavoda. Je zastopnik mnenj in interesov vseh študentov zavoda.

STRATEŠKI SVET

Strateški svet je posvetovalni organ senata, ki spremlja in vrednoti študijske programe, znanstveno-raziskovalno delo, strateške usmeritve in druge aktivnosti šole ter usklajuje potrebe gospodarstva z možnostmi šole. Strateški svet svoje ocene, ugotovitve in predloge posreduje vodstvu in senatu šole.