Upravni odbor

Upravni odbor zavoda je najvišji organ upravljanja. 

Upravni odbor:

 • odloča o zadevah gospodarske in materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje zavoda v okviru pristojnosti, ki jih določa ustanovitveni akt,
 • sprejema statut in poslovnik kakovosti zavoda,
 • na predlog senata obravnava letni delovni načrt in program razvoja zavoda ter spremlja njuno uresničevanje,
 • sprejema finančni načrt, zaključni račun in poslovno poročilo,
 • daje ustanovitelju in predsedniku zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
 • na predlog predsednika zavoda sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
 • na predlog predsednika zavoda sprejema odločitve o upravljanju premoženja zavoda,
 • sprejme poslovnik o svojem delu,
 • dokončno odloča o vseh drugih zadevah zavoda, kot najvišji organ zavoda, če tako predlaga predsednik zavoda ali če je tako določeno s statutom zavoda,
 • sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem zavoda,
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon, akt o ustanovitvi, statut zavoda, splošni akt zavoda ali drug predpis.

Člani Upravnega odbora:

 • viš. pred. mag. Igor Prah (predstavnik ustanovitelja)
 • izred. prof. dr. Vito Bobek (predstavnik ustanovitelja)
 • izred. prof. dr. Patricija Jankovič (predstavnica pedagoških delavcev)
 • pred. Nadja Bezenšek (predstavnica pedagoških delavcev)
 • Rebecca Gerbec (zunanja članica)
 • Irena Prah (zunanja članica)
 • Anja Polajžer (predstavnica strokovnih delavcev)
 • Melita Švajger (predstavnica strokovnih delavcev)
 • Vito Fras (predstavnik študentov)

V Upravnem odboru sodeluje tudi predstavnik študentov.

Kontakt UO: info@arema.si