Praktično usposabljanje

Koordinator prakse je Melita Švajger.
Kontakt: melita.svajger@arema.si, 030 315 314


Praktično usposabljanje in strokovna praksa veljata za študijsko obveznost in sta nujni sestavni del dodiplomskih študijskih programov. Praktično usposabljanje bo zaradi uporabne naravnanosti študijskega programa, v obliki študij primerov ali drugih strokovnih in raziskovalnih oz. projektnih nalog, izvajano v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, v zasebnem in v javnem sektorju. V praksi in za prakso.
Praktično usposabljanje se vrši v obliki projektnega dela, ki se zaključi s projektno nalogo v prvem in v drugem letniku (skupaj obe projektni nalogi prineseta 20 ECTS). AREMA ima sklenjene dogovore o praktičnem usposabljanju študentov tako z gospodarskimi kot tudi z negospodarskimi pravnimi subjekti v Sloveniji in po želji študenta tudi v tujini.
V primerih zaposlenih študentov bodo imeli študenti možnost in pravico praktično usposabljanje oz. projektno delo/nalogo opraviti v instituciji, kjer so zaposleni.
Pri projektni nalogi sta predvidena dva visokošolska učitelja mentorja ter mentor v inštituciji, kjer bo študent nalogo opravljal. Za mentorje iz prakse AREMA organizira pripravljalno izobraževalni seminar ter posebna pisna navodila. Praktično usposabljanje spremlja izkušen in ustrezno usposobljen koordinator prakse, ki je pri svojem delu tesno povezan z mentorji. Mentor direktno vodi študenta pri izvajanju določenih nalog v okviru praktičnega usposabljanja v institucijah oz. projektnega dela, kjer se le to izvaja. Koordinator je predstavnik šole, ki skrbi za pravilno in nemoteno izvajanje strokovne prakse v zunanjih institucijah. Je strokovna in komunikacijska povezava med institucijo, kjer se opravlja praksa (pripravlja tudi načrte prakse in poročila) in šolo.

Zavod ima sklenjene številni pogodbe z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, kjer lahko študenti opravljajo prakso.