Management transportne logistike (VS) - Vpisni pogoji

V študijski program se lahko vpišete, če ste: 

 • opravili splošno ali poklicno maturo, 
 • pred 1. 6. 1995 končali katerikoli 4-letni srednješolski program.

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.

Prehodi so možni med:
 1. Študijskimi programi iste stopnje,
 2. Višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje,
 3. Študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
 4. Študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
 5. Študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe.

Študenti lahko prehajajo tudi iz:

 1. višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje,
 2. univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje,

Prehodi so možni med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.

Pri prehodu se lahko priznavajo:
 1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
 2. neformalno pridobljena znanja.

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.