Mednarodne mobilnosti

Mednarodne mobilnosti


ERASMUS+

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja in raznolikosti, trajnostnega razvoja (zeleni Erasmus+), digitalnega prehoda in aktivne participacije oz. sodelovanja v demokratičnem življenju (več).

Program omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja. Preko aktivnosti posamezniki pridobijo različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, v tujini opravijo študijske obveznosti ali praktično usposabljanje, razširijo mrežo poznanstev in poznavanje sistemov izobraževanja po različnih državah. Institucije prav tako pridobijo nova znanja, različne metode dela, ki dvignejo kakovost njihovega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

Seznam učnih predmetov v angleščini se glede na potrebe dogovori individualno.

Upravičeni udeleženci programa ste študenti, vpisani na AREMO – v primeru mobilnosti za študij morate biti vpisani vsaj v prvi letnik študija. Pri mobilnosti za prakso lahko sodelujete tudi mladi diplomanti. Kandidate izbere AREMA v zadnjem letu študija, prakso v tujini pa morate opraviti in zaključiti v roku enega leta po tem, ko diplomirate. Preko programa ERASMUS+ omogočamo tudi možnost mednarodne mobilnosti pedagoškega in strokovnega osebja.

Za udeležence, ki boste sodelovali v mobilnosti v tujini več kot dva meseca, bodo na voljo licence za preverjanje jezikovnega znanja. Udeleženci mobilnosti, ki boste odšli na mobilnost v drugem semestru, boste morali sodelovati v spletnem preverjanju jezikovnega znanja pred začetkom obdobja mobilnosti in ob njegovem koncu. Na voljo bo tudi nekaj licenc za sodelovanje v spletnem jezikovnem tečaju.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države: 27 članic Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija in Severna Makedonija.

AREMA omogoča študijsko izmenjavo oziroma sodeluje z naslednjimi institucijami:

1. UNIVERZITET ADRIATIK BAR, Črna Gora
2. VELEUČIŠTE BALTAZAR, Hrvaška

V kolikor bi želeli izmenjavo opraviti na kateri drugi fakulteti, lahko podpis bilateralne pogodbe z novo fakulteto predlagate tudi vi.

Ogledate si lahko tudi AREMINO Erasmus + Policy statement (EPS) in novo Eche listino.

Mobilnost študentov

  • Študijska mobilnost v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev.
  • Usposabljanje (pripravništvo) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev.

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Poleg tega se lahko »mladi« diplomanti udeležijo usposabljanja, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.


Študenti z manj priložnostmi lahko zaprosijo za dodatek k dotaciji Erasmus+ (osnova za dodelitev bo ustrezna odločba/potrdilo Centra za socialno delo).

Mobilnosti za študente s posebnimi potrebami

Program Erasmus+ udeležencem s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavlja dodatno podporo za posebne potrebe. Te dotacije Erasmus+ so zato lahko višje od dotacij za študij, prakso in usposabljanje, saj zajemajo tudi stroške, povezane s posebnimi potrebami udeleženca (denimo prilagojena nastanitev, pomoč med potovanjem, zdravniška pomoč, podporna oprema, prilagojeno učno gradivo, spremljevalec za invalidne študente in osebje). Ta dodatna dotacija temelji na dejanskih stroških.

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

CMEPIUS je na svoji spletni strani objavil vse podrobnosti za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami.

Izobraževanje tujih jezikov

AREMA v primeru večje skupine udeležencev organizira tečaj tujega jezika, sicer pa vam pomaga pri informacijah glede jezikovnega izpopolnjevanja v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami in centri v okolici. V enakem obsegu in sodelovanju z izobraževalnimi centri omogoča tudi tujim študentom izobraževanje slovenskega jezika ali njegovo izpopolnjevanje.

Za več informacij se obrnite na ERASMUS+ koordinatorico na AREMI, dekanjo izred. prof. dr. Patricijo Jankovič. Prijave in vsa dodatna vprašanja pošljite na referat@arema.si. Na referat@arema.si predlagajte tudi tuje fakultete, kamor bi želeli na Erasmus+ izmenjavo.


Povezava do slovenske spletne strani CMEPIUS.

Kontaktni osebi:
izred. prof. dr. Patricija Jankovič, pred. Nadja Bezenšek; referat@arema.si