Senat

Senat je najvišji akademski in strokovni organ zavoda, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki delujejo v okviru zavoda. Praviloma ima od sedem (7) do enajst (11) članov.
Člane Senata, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor zavoda tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska področja zavoda.
V Senat se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet zavoda.
Mandat članov senata, ki jih imenuje akademski zbor traja štiri leta oziroma do imenovanja novega senata. Člani senata so lahko ponovno izvoljeni.
Mandat članov senata iz vrst študentov traja eno leto. Posamezni študent je lahko ponovno izvoljen, če ima ves čas status študenta.

Senat ima naslednje komisije:


Senat zavoda lahko, kot svoje posvetovalno telo, imenuje tudi druge komisije. Število in sestavo komisij, njihove naloge, pooblastila ter trajanje mandata članov komisij in delovanje lahko zavod določi s posebnim aktom.

Sestava Senata:
  • Izred. prof. dr. Patricija Jankovič,
  • Viš. pred. mag. Igor Prah,
  • Izred. prof. dr. Sašo Murtič,
  • viš. pred. Robert Mašera, mag.,
  • pred. mag. Marko Hrženjak,
  • Vito Potočnik, član študent,
  • Vito Fras, član študent.


Zapisniki sej senata