Projekti

Arema - Visoka šola za logistiko in management aktivno podpira sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih projektih in s svojo mednarodno agilnostjo vključuje pedagoge in raziskovalce v mednarodne raziskovalne sfere univerz, industrije, srednjih in malih podjetij EU in širše.

S projektnim delom se zavzema za ažuren prenos novih tehnologij in uporabo evropskih in svetovnih raziskovalnih dosežkov v slovenski univerzitetni in gospodarski prostor.

Arema - Visoka šola za logistiko in management si, pri številnih evropskih programih, projektih in pobudah, ki pokrivajo njena interesna področja, prizadeva nastopiti kot enakovreden partner.

Sodelavci Areme - Visoke šole za logistiko in management so v zadnjih petih letih sodelovali in še vedno delujejo v mnogih projektih: strokovnih, svetovalnih, znanstvenih, domačih in mednarodnih.

Več o naših aktualnih in zaključenih projektih si lahko preberete v nadaljevanju.

Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito

Arema – Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina in celjski Zavod ZRI, d. o. o., sta bila izbrana za izvajanje operacije »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito – sklop 2«, za katero je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 9/2024 dne 2. 2. 2024. Partnerja sta oddala skupno vlogo in bosta operacijo izvajala od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2025.

Namen operacije:
Glavni namen operacije je olajšati in pospešiti učinkovito integracijo oseb z mednarodno zaščito in njihovih družin v slovensko družbeno okolje preko oblikovanja in implementacije celovitega podpornega sistema za razumevanje novih pravic in dolžnosti, vključevanja v relevantne podporne sisteme in storitve ter s tem učinkovitega koriščenja zaposlovalnih in izobraževalnih sistemov, razvoja novih kompetenc in veščin za ustvarjanje novih socialnih mrež in krepitvijo medkulturnega dialoga, razumevanja ter strpnosti med posamezniki z različnimi kulturnimi ozadji. Pri tem je v ospredju zavedanje, da različni posamezniki izkušajo različne izzive in ovire glede na njihove osebne okoliščine, vključujoč spol, starost in pretekle izkušnje z integracijo v nov družbeni sistem. Zato je namen operacije ponuditi aktivnosti, ki odražajo resnične potrebe različnih predstavnikov ciljne skupine, med drugim spolno-specifične delavnice za ženske, priprave na trg dela, tematske delavnice za otroke, skupinske tematske aktivnosti (umetniška terapija in spoznavanje samozadostnih praks) in individualno učno pomoč. Na ta način se bo vsak uporabnik operacije lahko posluževal vsebin in aktivnosti, ki bodo imele dolgoročen vpliv na njegovo mobilnost, prilagodljivost in informiranost v novem okolju. Z inovativnimi pristopi, ki bodo spodbujali sodelovanje uporabnikov, vzdrževali njihovo motivacijo, nudili priložnosti za praktično učenje in medsebojno povezovanje ter prispevali k personalizirani obravnavi njihovih potreb, želi operacija učinkovito odgovoriti na različne socio-ekonomske, bivanjske, kulturne in druge izzive uporabnikov. Operacija, zastavljena kot stičišče informacij in podpornih integracijskih aktivnosti, bo tako predstavnike ciljne skupine opolnomočila za trajnostno delovanje v slovenski družbi tudi po koncu njene izvedbe, pri čemer bo služila kot primer dobre prakse tako za Slovenijo kot druge države gostiteljice.

Cilj operacije:
Operacija zasleduje naslednje cilje:
 1. Izboljšati poznavanje dostopnih podpornih storitev v Sloveniji ter zvišati stopnjo zavedanja o pravicah za njihovo koriščenje med predstavniki ciljne skupine.
 2. Izboljšati znanje slovenskega jezika ciljne skupine za sporazumevanje in ustvarjanje novih socialnih mrež tako z drugimi predstavniki ciljne skupine kot z večinskim prebivalstvom.
 3. Okrepiti zavedanje med predstavniki ciljne skupine o pomembnosti duševnega zdravja in spodbujati uporabo inovativnih (umetniških) pristopov za lajšanje duševnih stisk.
 4. Povečati vključenost predstavnikov ciljne skupine na trg dela in v izobraževalni sistem ter okrepiti znanje o delovanju in zahtevah posameznega sistema 
 5. Okrepiti zavedanje relevantnih deležnikov o pomembnosti izvajanja prilagojenih aktivnosti za spodbujanje integracije oseb z mednarodno zaščito, ki odražajo resnične potrebe posameznikov, glede na različne osebne okoliščine.

Aktivnosti operacije:
V okviru operacije bomo izvajali več aktivnosti, kot so:
 • Tečaj spoznavanja slovenske družbe
 • Pomoč pri urejanju življenjske situacije
 • Izvedba opismenjevanja in učne pomoči
 • Učenje slovenskega jezika
 • Priprave za lažji vstop na trg dela
 • Tematske delavnice za otroke
 • Spolno-specifične delavnice za ženske
 • Tematska skupinska srečanja
 • Športne aktivnosti
 • Kulturne dejavnosti

Ciljna skupina: 
Osrednja ciljna skupina operacije so osebe s priznano mednarodno zaščito, ki so podpisnice Pogodbe o integracijskih aktivnostih in njihove družine (člani tretjih držav). To pomeni, da bodo v izvajanje operacije vključeni odrasli moški in ženske, mladi in otroci, pri čemer so nekatere aktivnosti specifično namenjene določenim starostnim skupinam glede na težavnost in obravnavano tematiko.

Trajanje operacije:
Od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2025.

Vrednost operacije:
341.599,78 evra.

Več informacij:

Partnerji:
AREMA – Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina (vodilni partner)
Zavod ZRI, d.o.o. (projektni partner)

Informacije o financiranju:
Operacijo sofinancira Evropska unija.

Spletna stran evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si.


Temeljne kompetence v Savinjski regiji 2023-2029

Arema - Visoka šola za logistiko in management je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za izvajanje projekta Temeljne kompetence 2023–2029. Pod okriljem vodilnega partnerja Ljudske univerze Celje bomo do 30.6.2029 izvajali brezplačne izobraževalne programe za prebivalce v Savinjski regiji.

Namen projekta:
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta:
Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupina: 
Ciljna skupina v projektu so odrasli, posebno pozornost bomo namenili posameznikom, ki so:
 • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj);
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
 • tujci,
 • osebe na prestajanju zaporne kazni.

Trajanje projekta:
Od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029.

Kontakt, prijave in več informacij:
Nadja Bezenšek, telefon 040 416 250, elektronski naslov info@arema.si.

Partnerji in izvajalci programov:

Informacije o financiranju:
Programi v projektu Temeljne kompetence v Posavju so za udeležence brezplačni. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Spletna stran evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si.

Operacija je sofinancirana v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

          

Zaključeni projekti