Management transportne logistike (VS) - Predmetnik 2023/2024

Predmetnik v prvem letu študija

1. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: izred. prof. dr. Matej Trapečar
OPIS PREDMETA: Predmet Osnove transportne logistike obravnava vlogo prometa in transporta v logistiki. Študenti spoznajo pomen vseh prometno-transportnih elementov za uspešnost logističnega sistema. Seznanijo se z IT podporo transportno-logističnih sistemov in njihovimi razvojnimi trendi. Skozi učenje načrtovanja faz transporta, študenti razumejo pomen izbire modalitet in oblikovanja cen transporta za učinkovit logistični sistem.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 10%, vaje 20%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: Pred. mag. Marko Hrženjak
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo znanja s področja logistike transporta blaga in logistike transporta potnikov. Spoznajo temeljne atribute obeh sistemov z namenom prepoznavanja različnosti in določanja skupnih točk.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 10%, vaje 20%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Sašo Murtič
OPIS PREDMETA: Predmet Infrastruktura v logistiki in urbanizacija prometa je usmerjen v spoznavanje in organizacijo infrastrukture v logistiki. Študenti spoznavajo razvojne strategije in načrtovanje logistične infrastrukture.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 10%, vaje 20%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: pred. Nataša Jakob 
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo osnovne pojme s področja logistike, transporta ter izbrane teme s področja managementa v tujem jeziku (angleščini ali nemščini). Pridobijo potrebna teoretična in praktična znanja za nadaljnje samostojno delo in izvedbo dela v transportni logistiki v tujem jeziku.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 10%, kolokvij 40%, pisni ali ustni izpit 50%


NOSILEC: pred. Ingrid Franko Uhernik, mag. 
OPIS PREDMETA: Cilj predmeta Trajnostni transport in varstvo okolja je osvojitev in razumevanje principov trajnostnega razvoja. Študenti se seznanijo z različnimi ekosistemi in zakonodajo ter strategijami, ki uravnavajo njihov razvoj. Naučijo se razumeti vpliv transporta na okolje in kako ga načrtovati in izvajati, z minimalnimi vplivi na ekosisteme in tudi družbeno okolje.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 30%, pisni ali ustni izpit 70%

2. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: pred. mag. Tilen Medeot
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo znanja s področja informatike in informacijskih sistemov v logistiki, s posebnim poudarkom na sodobnih informacijskih tehnologijah
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: vaje 40%, pisni ali ustni izpit 60%


NOSILEC: izred. prof. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet Management delovnih razmerij v logistiki je usmerjen v spoznavanje razvoja delovnega prava in delovnih razmerij. S posebnim poudarkom je obravnavan management kadrov v logističnih podjetjih.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 20%, vaje 30%, pisni ali ustni izpit 50%

8.

Izbirni predmet

Izbirna vsebina programa

180/6


OPIS PREDMETA: Predmet Projektna naloga 1 poteka v sodelovanju z izbranim podjetjem ali inštitucijo. Gre za obvezno prakso, ki jo je študent kot svojo študijsko obveznost dolžan opraviti. Študent se skozi prakso seznani z aktualnim/izbranim problemom, ga obdela v praksi in na podlagi praktičnih ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih izhodišč, pripravi projektno nalogo.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Praksa s projektno nalogo 100%

Prvi letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 7 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 projektna naloge/prakse.
V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti prvega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Predmetnik v drugem letu študija

3. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: viš. pred. mag. Marino Medeot
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo znanja s področja poznavanja in obvladovanja sredstev v transportu ter transportni logistiki in njihovih organizacijskih struktur.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: kolokvij 50%, pisni ali ustni izpit 50%


NOSILEC: red. prof. dr. Andrej Raspor
OPIS PREDMETA: Predmet Management v transportu študentu predstavi področja organizacijskih in poslovnih znanj za delo v transportnih in špediterskih podjetjih ter podjetjih, ki se ukvarjajo s transportu spremljajočimi dejavnostmi.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 10%, vaje 20%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Sašo Murtič
OPIS PREDMETA: Študenti bodo spoznali določene oblike in uporabo avtonomnih pametnih sistemov in naprav, ki jih bodo lahko ponudili v procese delovanja gospodarske družbe ali podjetja, kjer so zaposleni. Pridobili bodo osnove znanja za pripravo inovacijskih sistemov znotraj njihovih organizacijskih struktur v proizvodnji ali drugje.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 15%, seminar 20%, pisni ali ustni izpit 65%


NOSILEC: pred. mag. Marko Hrženjak
OPIS PREDMETA: Predmet Varnost v logističnih procesih in varstvo pri delu je usmerjen v poznavanje operativnih aktivnosti, ureditve varnega in zdravega dela in njene organizacijske strukture, razvijanje strategijo stroke, komunikacijo s potencialnimi upravitelji in uporabniki varnosti v logističnem sistemu, komunikacijo z odgovornimi osebami varstva pri delu in odgovornimi osebami v transportu. Posebna skrb je namenjena poznavanju temeljnih dejavnikov nevarnosti na delovnih mestih v različnih transportno logističnih sistemih.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 20%, vaje 30%, pisni ali ustni izpit 50%

4. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: viš. pred. mag. Marino Medeot
OPIS PREDMETA: Predmet Planiranje v logistiki je usmerjen v spoznavanje postopkov in metod v planiranju na splošno in v logistiki. Gre za razumevanje vloge različnih subjektov in ukrepov v procesu planiranja, prav tako pa študent razume tehnike zajemanja logističnih podatkov ter spozna metode presojanja in vrednotenja rezultatov ukrepov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: kolokvij 50%, pisni ali ustni izpit 50%

15.

Izbirni predmet II*

Izbirna vsebina programa

180/6

16.

Izbirni predmet III*

Izbirna vsebina programa

180/6


OPIS PREDMETA: Predmet Projektna naloga 2 poteka v sodelovanju z izbranim podjetjem ali inštitucijo. Gre za obvezno prakso, ki jo je študent kot svojo študijsko obveznost dolžan opraviti. Študent se skozi prakso seznani z aktualnim/izbranim problemom, ga obdela v praksi in na podlagi praktičnih ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih izhodišč, pripravi projektno nalogo.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Praksa s projektno nalogo 100%

Drugi letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 5 obveznih predmetov, 2 izbirnih predmetov in 1 projektne naloge/prakse.

V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti drugega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Predmetnik v tretjem letu študija

5. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: izred. prof. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet Pogodbeno pravo v logistiki je usmerjen v seznanitev s temeljnimi pravnimi instituti, ki se najpogosteje pojavljajo v obligacijskih razmerjih med gospodarskimi subjekti (načini nastanka obveznosti, učinki obveznosti, prenos obligacij, njihova utrditev ter sprememba in načini prenehanja obveznosti). Posebni poudarek je namenjen tipičnim pogodbam, ki se pojavljajo v cestnem, železniškem, morskem in zračnem prometu.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 30%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: red. prof. dr. Borut Vojinović 
OPIS PREDMETA: Predmet Ekonomika logističnih sistemov v transportu je usmerjen v spoznavanje osnovnih pojmov v ekonomiki podjetja. Študenti spoznajo temeljne ekonomske teorije ponudbe in povpraševanja, teorije proizvodnje in teorije stroškov. Posebni poudarek je dan reševanju ekonomskih problemom transportno logističnih sistemov, logističnim stroškom, storitvam in oskrbovanju v logistiki.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: seminar 20%, pisni ali ustni izpit 80%


NOSILEC: pred. mag. Tilen Medeot
OPIS PREDMETA: Študenti bodo spoznali Orodja za podporo splošnemu poslovanju, Orodja in organizacijo dela na daljavo, sisteme za podporo logističnim procesom in uporabo spletnih platform za izvedbo (digitalnega) poslovanja.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: vaje 40%, pisni ali ustni izpit 60%


NOSILEC: viš. pred. mag. Igor Prah
OPIS PREDMETA: Predmet Management malih organizacij je usmerjen v spoznavanje vsebine in procesov ter kritično presojo različnih sistemov vodenja in upravljanja malih organizacij.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 10%, vaje 20%, pisni ali ustni izpit 70%

6. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: pred. mag. Stanko Vegelj
OPIS PREDMETA: Predmet Management oskrbovalnih verig je usmerjen v raziskovanje področja upravljanja oskrbovalnih verig ter spoznavanje pomena celovitega obvladovanja procesov v oskrbovalni verigi.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: raziskovalna naloga 35%, pisni ali ustni izpit 65%


NOSILEC: viš. pred. mag. Marino Medeot
OPIS PREDMETA: Predmet Globalni logistični tokovi obravnava področje mednarodnega prevoza blaga in potnikov s poudarkom na mednarodnem/globalnem povezovanju med raznimi integracijami logistike multimodalnega transporta. Študente seznani z vlogo in pomenom carine in špedicije ter ostalih udeležencev v globalnih oskrbnih verigah.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: vaje 30%, pisni ali ustni izpit 70%

24.

Izbirni predmet IV *

Izbirna vsebina programa

180/6

25.

Diplomsko delo

Obvezna vsebina programa

300/10

Tretji letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 6 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 diplomskega dela.

V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti tretjega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Izbirni predmeti

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: pred. Nadja Bezenšek
OPIS PREDMETA: Cilj predmeta Komunikacija v logistiki je usposobiti študenta za obvladanje tehnik, različnih medijev in inštrumentov projektnega komuniciranja v transportni logistiki ter uporabe programske opreme.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 30%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Sašo Murtič, izred. prof. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet logistika v turizmu je namenjena seznanitvi z osnovo logističnih procesov v turizmu, s posameznimi prometnimi panogami s poudarkom na prevoznih sredstvih in njihovo eksploatacijo, oskrbovanje potnikovih potreb v celotni potovalni verigi od pričetka potovanja do destinacije potovanja – od povratka do zaključka potovanja. Posebna pozornost je namenjena prepoznavanju turističnih tokov na lokalni, regijski in globalni ravni, s čimer se študentu prikaže kompleksnost in dinamičnost reševanja praktičnih problemov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: vaje 30%, seminar 30%, pisni ali ustni izpit 40%


NOSILEC: viš. pred. mag. Igor Prah
OPIS PREDMETA: Predmet Projektni management je usmerjen v predstavitev aktualnih strateških razvojnih strategij in programov na področju transporta in logistike. Študenti se seznanijo z načini in metodami priprave projektnih, finančnih in drugih planov s poudarkom na zagonu, izvajanju in vodenju projektov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: vaje 30%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet Izbrana poglavja gospodarskega prava je usmerjen v spoznavanje osnovnih pravnih pojmov in institutov nacionalnega pravnega sistema. Študenti spoznajo elemente prava družb ter povezave med njimi ter spoznajo in osvojijo vrste, ustanavljanje, preoblikovanje in prenehanje družb.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: seminar 30%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Patricija Jankovič, pred. Nadja Bezenšek
OPIS PREDMETA: Predmet Etika in poklicni standardi je usmerjen v značilnosti poklicne in poslovne etike. Temeljni cilji predmeta so: diskusija o pomenu kulture, morale in etike v poslovanju, spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških pristopov za študij etike ter pomen in vpliv etike za oz. na okolje.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: seminar 40%, pisni ali ustni izpit 60%


NOSILEC: viš. pred. Robert Mašera, mag.
OPIS PREDMETA: Predmet Management kakovosti je usmerjen v spoznavanje kakovosti in njen zgodovinski razvoj, v sisteme merjenja in vodenja kakovosti, s poudarkom na presoji sistemov vodenja kakovosti. Študent spozna ključne modele in orodja managementa kakovosti ter razume uvedbo različnih modelov managementa kakovosti v prakso.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: seminar 40%, pisni ali ustni izpit 60%


NOSILEC: izred. prof. dr. Sašo Murtič
OPIS PREDMETA: Cilj predmeta je, da študent spozna osnovne pojme načrtovanja logističnih procesov in analizo stanja kot osnovo načrtovanja. Spozna soodvisnost načrtovanja logističnih procesov in delovanja celotnega logističnega sistema in načrtovanje blagovnih tokov v logističnem sistemu ter načrtovanje zmogljivosti logistične infrastrukture.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: seminar 30%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet Management inovacij je usmerjen v seznanitev študenta s pomembnostjo inoviranja za gospodarske družbe in obstoj družbe kot celote. Študenti spoznajo ekonomski in pravni pomena znanja in inovacij v sodobni družbi, značilnosti managementa znanja, inovacij in intelektualne lastnine. Poseben poudarek pa je na prepoznavanju pomena inovacij pri pripravi EU projektov ter sposobnosti kreativne uporabe poznavanja EU programov, spodbud in strategij v pripravi inovativnih projektov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 10%, vaje 20%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Matej Trapečar
OPIS PREDMETA: Študenti se pri tem predmetu seznanijo s pojmi forenzike, forenzičnega preiskovanja in dokaznega gradiva, spoznajo elemente prometne varnosti, aktivnosti pri ogledu kraja prometne nesreče, pridobijo znanje za reševanje enostavnih oblik prometnih nesreč, spoznajo osnovno forenzično laboratorijsko preiskovanje, se seznanijo s postopki identifikacij žrtev prometnih nesreč in razumejo pomen biometričnih elementov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: vaje 40%, pisni ali ustni izpit 60%


NOSILEC: red. prof. dr. Borut Vojinović
OPIS PREDMETA: Predmet Trženje v logistiki je usmerjen v spoznavanje vloge, komponent in zakonitosti trženja v logistiki.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: vaje 30%, pisni ali ustni izpit 70%


NOSILEC: izred. prof. dr. Patricija Jankovič, izred. prof. dr. Sašo Murtič
OPIS PREDMETA: Predmet Varstvo intelektualne lastnine je usmerjen v spoznavanje razvoja zaščite intelektualne lastnine, posebej z vidika tehnološkega in kulturnega razvoja. Študentje se bodo seznanili s pridobitvijo, imetništvom, varstvom ter predvsem z upravljanjem intelektualne lastnine.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: domače naloge 20%, vaje 20%, pisni ali ustni izpit 60%