Študentski svet

Študentski svet zavoda je predstavniški organ študentov zavoda in zastopa študente skladno s statutom in zakonom.

Študentski svet razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Sestava in način konstituiranja ter delovanje se določi s posebnim aktom zavoda, ki ga sprejme upravni odbor v skladu z zakonom in v skladu s aktom o ustanovitvi zavoda.

Člani Študentskega sveta so:

  • Fari Abdul,
  • Vito Potočnik,
  • Mojca Fermolšek,
  • Peter Kolenc
  • Tadej Breznik
  • Tjaša Selko

Kontakt:
predsednik študentskega sveta:
Fari Abdul
Mail: fari.abdul84@gmail.com

ZAPISNIKI SEJ ŠTUDENTSKEGA SVETA