Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci študijskih programov, ki se izvajajo na zavodu.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih imenuje študentski svet.

Sestava in način konstituiranja ter delovanje se določi s posebnim aktom zavoda, ki ga sprejme upravni odbor v skladu z zakonom in v skladu s aktom o ustanovitvi zavoda.

Naloge akademskega zbora so:

  • voli člane senata,
  • daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem,
  • daje druge pobude in predloge senatu ter opravlja druge naloge določene z zakonom in splošnim aktom.

Člani akademskega zbora

ZAPISNIKI SEJ AKADEMSKEGA ZBORA