Management transportne logistike (VS) - Kompetence in zaposljivost

Splošne kompetence

 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v logističnih organizacijah in v nelogističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo;
 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju transportne logistike z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov;
 • samostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju praktičnih problemov v praksi;
 • neposredno sprejemanje delovnih nalog v praksi ter z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin za nadaljevanje neposrednega študija na drugi stopnji;
 • usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega znanja sodelovali pri zagotavljanju mobilnosti, načrtovanju transportnih in logističnih procesov, optimiziranju transportnega sistema in njegovih podsistemov;
 • sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter sposobnost presoje za sprejemanje optimalnih odločitev v logističnih sistemih in logističnih procesih;
 • oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem in multikulturnem okolju;
 • razumevanje sistemskega pristopa in s tem razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami;
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov;
 • usposobljenost za stalno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem področju.

Predmetnospecifične kompetence

 • usposobljenost za strokovno analizo in sintezo rešitev ter posledic v transportnih in logističnih procesih;
 • razumevanje soodvisnosti med tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in infrastrukture;
 • sprejemanje in reševanje okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju;
 • širok pogled na timsko delo in komunikacijo v timu in izven tima; 
 • opravljanje neposrednih delovnih nalog v podjetjih z dejavnostjo transporta in transportne logistike ter v spremljajočih dejavnostih;
 • usposobljenost za upravljanje malih podjetij z dejavnostjo transporta in transportne logistike;
 • reševanje enostavnih tekočih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, pravnih in drugih problemov v procesih transportnih in logističnih storitev;
 • sprejemanje interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja logistike; managementa, informacijsko-komunikacijske tehnologije, prava in drugih področij;
 • obvladovanje dobavnih in nabavnih verig;
 • delovanje v globalnih logističnih verigah;
 • Usposobljenost ravnanja in delovanja v skladu s temeljnimi atributi poslovne in poklicne etike ter poslovne odličnosti v različnih organizacijskih sistemih in timih.

Profil diplomanta v ključnih besedah:

Široko razgledan in strokovno usposobljen kader za delo vseh organizacijah oz. družbah, ki se ukvarjajo s problematiko posameznih prometnih panog, povezanih s transportnimi in transportnologističnimi storitvami.