Center za razvoj in raziskave

AREMA je znanstveno raziskovalna organizacija, vpisana v Razvid Raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, dne 3. 3. 2015, s sklepom št. 6314-1194-2015/3, ter vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pod št. 3492 in ima samostojno raziskovalno skupino.

Poslanstvo raziskovalne skupine je integracija lastnega raziskovalnega dela v ožji lokalni, regijski, evropski in svetovni prostor. Za uresničitev svojega poslanstva se skupina povezuje lokalno z gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami, z drugimi univerzitetnimi in visokošolskimi institucijami ter s širšim družbenim okoljem.

Zavedamo se, da je izvirno poslanstvo vsakega znanstvenika in vsake znanstveno raziskovalne skupine prispevati k razvoju družbe znanja. Izobrazba v najširšem pomenu te besede pomeni prispevek k hitrejšemu in intenzivnejšemu razvoju Slovenije, sosednih regij ter Evrope. Ta vodilni cilj izhaja iz strateških dokumentov razvoja Republike Slovenije in smernic razvoja evropskega raziskovalnega in visokošolskega prostora. Temu osnovnemu poslanstvu s svojim delom sledijo tudi raziskovalci AREME – Visoke šole za logistiko in management.

Pomemben del poslanstva AREME je tudi razvoj mladih raziskovalcev in njihovega vključevanja v lokalno, regijsko in mednarodno skupnost raziskovalcev. V naše znanstvenoraziskovalno in projektno delo vključujemo študente in jih motiviramo za obštudijsko in podiplomsko znanstveno in raziskovalno delo.

Vodja centra je viš. pred. mag. Marino Medeot
Kontakt: marino.medeot@gmail.com