Center za razvoj in raziskave

V okviru Centra za razvoj in raziskave so oblikovane raziskovalne skupine, ki združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in raziskovalce v okviru znanstvenih področij, z namenom znanstvenoraziskovalnega delovanja.
Izvirno poslanstvo vsakega znanstvenika in vsake znanstveno raziskovalne skupine je prispevati k razvoju družbe znanja. Izobrazba v najširšem pomenu te besede pomeni prispevek k hitrejšemu in intenzivnejšemu razvoju Slovenije, sosednih regij ter Evrope. Ta vodilni cilj izhaja iz strateških dokumentov razvoja Republike Slovenije in smernic razvoja evropskega raziskovalnega in visokošolskega prostora. Temu osnovnemu poslanstvu s svojim delom sledijo raziskovalne skupine AREME – Visoke šole za logistiko in management.

Raziskovalne skupine imajo kot svoje poslanstvo integracijo svojega raziskovalnega dela v ožji lokalni, regijski, evropski in svetovni prostor. Za uresničitev svojega poslanstva se povezujejo lokalno z drugimi univerzitetnimi in visokošolskimi institucijami, gospodarstvom in širšo družbo, tako v domačem, kakor tudi v širšem družbenem prostoru.

Pomemben del poslanstva AREME je tudi razvoj mladih raziskovalcev in njihovega vključevanja v lokalno, regijsko in mednarodno skupnost raziskovalcev. V naše znanstvenoraziskovalno delo pa želimo vključiti čim več študentov in jih motivirati za obštudijsko in podiplomsko znanstveno in raziskovalno delo.

Vodja centra je pred. mag. Marino Medeot
Kontakt: marino.medeot@gmail.com