Flavors of Styria

Arema s svojimi raziskovalci in poslovnimi partnerji sodeluje v evropskem projektu Flavors Of Styria. Gre za celovit projekt s področja regionalnega razvoja in oblikovanja integralnih turističnih produktov. Cilj projekta je oblikovati velik integralni turistični produkt, ki enovito promovira štajersko regijo in združuje 12 manjših integralnih turističnih produktov. V projektu poleg prijavitelja sodeluje še 15 partnerjev. Skupna vrednost projekta je 277.333,10 evra, projekt pa se izvaja do 31. 8. 2020.

          

Projekt Flavors of Styria sofinancirata Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast"; prednostne naložbe: "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo"; specifičnega cilja: "Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP".

Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

Arema je bila kot del konzorcija uspešna na javnem razpisu, ki ga je objavilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Konzorcij, ki ga poleg Areme sestavljata še partner Social, d. o. o., in nosilec projekta Javni zavod Socio Celje, je bil izbran za izvajanje operacije na področju Hrastnika in Trbovelj. Aktivnosti obeh operacij so usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno-varstvenimi, zdravstvenimi in zaposlitvenimi programi, spodbuja pa se tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni. Projekt skuša z različnimi ukrepi spodbujati in podpirati ljudi pri vključevanju na trg dela in reševanju socialne problematike. Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih oseb oziroma oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko različnih aktivnosti, hkrati pa pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več na www.eu-skladi.si.

        

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Arema je bila kot del konzorcija uspešna na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in pridobila projekt "Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022". Konzorcij poleg Areme sestavljajo še Ljudska univerza Celje (vodja projekta) ter partnerji Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur.

Namen omenjenega projekta je povečati vključenost populacije v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki so potrebne zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (zaključeno do srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi, ki jih bomo izvajali:
1. Sporazumevanje v tujih jezikih - nemščina (trajanje 60 ur)
2. Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti - komuniciranje (40 ur)
3. Pridobivanje digitalnih kompetenc - excel (trajanje 40 ur)
4. Programi priprav na izpite iz slovenskega jezika (trajanje 30 ur)
5. Programi priprav na izpite iz tujih jezikov - nemščina (trajanje 30 ur)

Urniki:
Sporazumevanje v tujih jezikih - Prvi koraki k boljšemu sporazumevanju v nemškem jeziku
Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne razgledanosti - Komunikacija, ki da odnosu življenje
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (1. skupina)
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (2. skupina)
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (3. skupina)
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (4. skupina)
Programi priprave na izpite iz slovenskega jezika
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (5. skupina)
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (6. skupina)
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (7. skupina)
Program priprav na opravljanje izpita iz nemškega jezika na ravni A2
Sporazumevanje v tujih jezikih - Prvi koraki k boljšemu sporazumevanju v nemškem jeziku


Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.11 Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10.1.2 Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

                    

Pomembnejši projekti so bili tudi:

 • Elementi podpore strateškim in izvedbenim vidikom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije
 • Okvir strateških usmeritev za spodbujanje internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij
 • Vzpostavitev modela za spremljanje globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
 • Priprava vsebinskih in programskih izhodišč za Podravsko regijo za obdobje po letu 2013 ter oblikovanje priporočil za področje projektnega vodenja in razvoja regijskih projektov
 • FunReg-PolicyNet - http://www.seed-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=en
 • Health4Growth - http://health4growth.eu/
 • Project EU Education and Culture DG; Europeaan Union for Youth - http://www.youthforeurope.eu/
 • Terciarna logistika - – čimbenik uključivanja RH u evropski prometni sustav 
 • Internationalization strategy of small and medium enterprises in Poland and Slovenija
 • ERDF, Central Europe Programme; "ET STRUCT - Economic Educational Territorial Structure - http://www.etstruct.eu/
 • ERDF, Central Europe Programme; IDEA (Innovative Development of European Areas by Fostering Transnational Knowledge Development) - http://www.idea-strategy.eu/
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022
 • Dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle