KOMISIJA ZA ETIČNA VPRAŠANJA

Naloge in pristojnosti so:

  • skrbi za to, da dejavnosti na zavodu sledijo etičnim pravilom in standardom,
  • obravnava vloge za etično presojo raziskovalnih in drugih nalog in projektov, ki potekajo v okviru zavoda ter vključujejo raziskovalno delo, ki posega v zasebnost ljudi ali imajo za predmet raziskave ljudi,
  • obravnava vloge pedagogov, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter študentov na predlog mentorja in podaja mnenja o predlogih raziskovalnih in drugih nalog ter projektov, ki vključujejo raziskovalno delo z ljudmi in pri tem uporabljajo metode družboslovnih znanosti,
  • obravnava vloge vlagateljev, ki so lahko zaposleni na zavodu in ki prihajajo izven zavoda,
  • obravnava problematiko v zvezi s pridobivanjem shranjevanjem in posredovanjem osebnih podatkov.

Sestava komisije:
  • Izred. prof. dr. Matej Trapečar,
  • pred. mag. Ingrid Franko Uhernik,
  • Izred. prof.. dr. Patricija Jankovič,
  • Tjaša Selko, članica študentka.