KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

Naloge in pristojnosti so:

  • obravnava in podaja mnenj o predlogih raziskovalnih programov in projektov,
  • spremlja razvoj znanstveno-raziskovalnega dela ter znanstvenega kadra na znanstvenih področjih in daje predloge za reševanje problemov in izboljšanje stanja,
  • obravnava in posreduje senatu v sprejem letni program znanstveno-raziskovalnega dela,
  • predlaga ustanovitev raziskovalnih vsebin,
  • skrbi za informiranje o razpisih doma in v tujini,
  • opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat.

Sestava komisije:
  • Viš. pred. mag. Marino Medeot,
  • Izred. prof. dr. Matej Trapečar,
  • Izred. prof. dr. Sašo Murtič,
  • Damjan Plut, član študent.

Zapisniki sej komisije za znanstveno raziskovalno delo