KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Naloge in pristojnosti komisije za študijske zadeve so :

 • obravnava in daje senatu mnenje o študijskih programih in njihovih spremembah,
 • obravnava študijske programe za izpopolnjevanje in daje senatu mnenje o njih,
 • obravnava poročilo o učinkovitosti študija in daje senatu predloge za izboljšanje,
 • obravnava letni načrt izvedbe študijskih programov in daje senatu mnenje o njem,
 • senatu daje predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih aktov s področja izobraževanja in/ali predlaga nove akte,
 • obravnava predloge Študentskega sveta, ki se nanašajo na izobraževalno dejavnost zavoda,
 • sprejema sklepe o priznavanju izpitov, ki so jih študenti opravili na drugih visokošolskih zavodih v skladu s sprejetimi pravili zavoda,
 • senatu daje mnenje o vprašanjih, ki se nanašajo na vpis,
 • odloča o izjemnem vpisu v višji letnik,
 • kot prvostopenjski organ obravnava vloge študentov, ki se nanašajo na izobraževalno dejavnost,
 • daje mnenje senatu o hitrejšem napredovanju študentov,
 • opravlja naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja po merilih za prehode,
 • pripravi seznam mentorjev za diplomska dela za tekoče študijsko leto,
 • potrjuje predloge tem diplomskih del, ki jih podajo visokošolski učitelji – mentorji,
 • potrjuje dispozicije diplomskih del,
 • predsedniku predlaga imenovanje članov v komisije za zagovor diplomskih del,
 • izvaja druge naloge v zvezi s postopkom priprave in zagovorom diplomskega dela,
 • opravlja druge naloge v skladu s pravili in s sklepi senata.

Sestava komisije:
 • Izred. prof. dr. Patricija Jankovič,
 • Viš. pred. mag. Igor Prah,
 • pred. mag. Marko Hrženjak,
 • Vito Fras, član študent.

Zapisniki sej komisije za študijske zadeve