Evropski regionalni management (VS)

O razvoju regij ne moremo govoriti brez zavedanja, da ga sestavlja najmanj pet vidikov: ekonomski, pravni, informacijski, socialni in okoljski. Izziv je v povezavi in integraciji različnih sektorjev (lokalna samouprava, gospodarstvo, kmetijstvo, energija, trgovina, investicije). Da bi resnično lahko ukrepali, je nujno potrebno koncept razvoja razširiti na vse sektorske politike, in najpomembnejše: na ključne deležnike z gospodarske in negospodarske sfere. Sprejemi zakonodaje, deklaracij in predpisov bodo, na žalost, brez dejanske spremembe razumevanja in znanja procesov na področju razvoja regij, ki upošteva gospodarske in socialne interakcije med akterji, ki sodelujejo v procesu, ostali zgolj mehanizmi prisile, ne pa pot k učinkovitemu in trajnostnemu razvoju slovenskih regij.

Črpanje nepovratnih sredstev v programih EU je zaradi vse slabših razmer v gospodarstvu in na finančnih trgih vedno bolj iskan vir financiranja projektov. Problem mnogih podjetij je v tem, da ne vedo, kako do teh sredstev sploh priti. Ob tem se mnogokrat ne zavedajo, da se uspešnega razvoja ne da graditi brez sodelovanja z negospodarstvom in/ali lokalno samoupravo. To je razlog, da podjetja ne postajajo ključen deležnik v regionalnem razvoju in ne dosegajo zastavljenih ciljev.

Študij evropskega regionalnega managementa je nastal po preučitvi potreb in dejanskih problemov v negospodarstvu, predvsem na področju regionalne ali lokalne samouprave, ponuja pa odločno in učinkovito rešitev za reševanje potreb po strokovnjakih za analizo in obravnavo narodnogospodarskih, regionalnih in lokalnih problemov, zavedajoč se, da je potrebno procese lokalnih in regionalnih sprememb obravnavati v kontekstu evropskih trendov na eni strani ter decentralizacije na drugi strani, z iskanjem primerjalnih prednost za konkurenčnost regij in lokalnih skupnosti.

Študij evropskega regionalnega managementa ponuja odločno in učinkovito rešitev za reševanje potreb po strokovnjakih za analizo in obravnavo narodnogospodarskih, regionalnih in lokalnih problemov. Spodbuja, razširja in tvori nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno vodenje regionalnih resursov, ki so bistvenega pomena za uspešna regionalna gospodarstva in razvoj različnih skupnosti v regiji. Tudi z mednarodnimi povezavami institucija izpolnjuje svoj glavni cilj, ki je: zavezanost k izobraževanju in usposabljanju kvalitetnih regionalnih managerjev z visokimi etičnimi standardi.

Z IZVAJANJE PROGRAMA PRIČNEMO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017