Strokovna ekskurzija in izobraževanje

Predavanje z naslovom " Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati transportna sredstva cestnega prometa v procesu proizvodnje logističnih storitev in tehnični pogoji cestnih vozil za udeležbo v prometu" ter praktični del usposabljanja vezanega na tehnične preglede motornih tovornih vozil, avtobusov in osebnih vozil smo izvedli skupaj z gostujočima predavateljema: Jožetom Strojinom, vodjem tehničnih pregledov AMZS in strokovnjakom za registracijo in zavarovanje vozil, z bogatimi delovnimi izkušnjami in Markom Gašparovičem, glavnim republiškim inšpektorjem za področje tehničnih pregledov in postopkov homologacije ter predelave vozil, zaposlenem na AVP RS, ki je hkrati tudi predavatelj in ocenjevalec na področju usposabljanja tehničnih preglednikov in vodij tehničnih pregledov cestnih vozil. Del predavanj v obliki predstavitve vloge in pomena AMZS na področju logistike in promoviranja poklica vodje tehničnih pregledov je izvedla Nastja Drolc, predstojnica Akademije AMZS.

Tako s teoretičnega, kot praktičnega vidika je bila obravnavana naslednja tematika:

 • Homologacija novih ter posamično odobrenih novih in rabljenih vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter homologacija sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za cestna vozila.
 • Postopki ES homologacij
 • ES-potrdilo o skladnosti za vozila in ES-potrdilo o skladnosti za vozila, izdelana po novih tehnologijah oziroma v majhnih serijah.
 • Izjeme za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve.
 • Posamična odobritev vozila, skladnega s predpisi.
 • Dajanje na trg, registracija in začetek uporabe vozil.
 • Vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki niso v skladu s homologiranim tipi vozil
 • Deli in oprema, ki predstavljajo veliko tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov.
 • Naloge tehničnih služb.
 • Usposobljenost in strokovna presoja tehničnih služb.
 • Pogoji glede prostorov, naprav, opreme, dokumentacije in osebja, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil
 • Način izvajanja tehničnih pregledov vozil, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna, in način sporočanja podatkov o izvedenih tehničnih pregledih vozil v evidenco registriranih vozil.
 • Izvajalci tehničnih pregledov.
 • Strokovna izobrazba, delovne izkušnje in usposabljanje tehničnih preglednikov
 • Obseg tehničnega pregleda vozila.
 • Identifikacija vozila, sum o pristnosti dokumentov oziroma identifikacijske številke, pregled delov vozila, neskladje med vozilom in dokumenti, ocenjevanje nepravilnosti, popravni tehnični pregled vozila, uporaba obrazcev potrdila in obvestila.
 • Registracija motornih vozil
 • Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati registracijske organizacije.
 • Postopki registracije motornih in priklopnih vozil, izdaja in podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj, odjava vozil, sprememba podatkov o lastniku oziroma uporabniku vozila in vozilu ter izdaja dovoljenj za preskusno vožnjo.
 • Vrsta, oblika, material, barva, mere, označevanje in vsebina registrskih tablic.
 • Registracijska območja in njihove oznake.
 • Izbira dela oznake registrske tablice po lastni želji.
 • Vodenje evidenc ter način hrambe dokumentarnega gradiva in dokazil.
 • Ekološki standardi.
 • Logistična podpora odsluženih vozi in njihova razgradnja.

Na koncu je sledila splošna razprava in odgovori na vprašanja.

Vsem vabljenim predavateljem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje!