BREZPLAČNI REDNI ŠTUDIJ

AREMA za izvedbo izrednega študija zaračunava šolnino po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani. Redni študij je koncesioniran in se zanj šolnina ne plačuje.

Pojasnila o plačevanju šolnine v skladu s 77. členom Zakona o visokem šolstvu
Državljanom Republike Slovenije in državljanom držav Evropske unije šolnine za redni študij ni mogoče predpisovati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov in podiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba.
Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom držav Evropske unije šolnina zaračunava, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbi, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. Členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu.Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se lahko prijavijo in so sprejeti za redni študij, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine v skladu s 77. Členom Zakona o visokem šolstvu. Podrobnejše informacije o šolnini so dosegljive na https://portal.evs.gov.si/pogosta-vprasanja-financiranje-studija.