Samoevalvalcijska poročila

Učinkovitost sistema vodenja kakovosti na AREMI se nenehno izboljšuje z določanjem politike kakovosti in ciljev kakovosti, z analizo korektivnih in preventivnih dejavnosti ter s predlogi za izboljšave s strani vseh zaposlenih. V ta proces so vključene:

 • samoevalvacije,
 • notranje evalvacije in
 • zunanje evalvacije.
Samoevalvacija pomeni prvi korak v evalvacijskem procesu in osnovni korak pri vpeljevanju notranjega evalvacijskega procesa. Namen samoevalvacije izobraževalne in raziskovalne dejavnosti zavoda je nenehno vzdrževanje, spodbujanje ter izboljševanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela ter zagotavljanje racionalnih podlag za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja ter nudenje podlag za stalno izboljševanje kakovosti na zavodu.

Cilj samoevalvacijskih postopkov zavoda je predvsem pomoč pri načrtovanju in nadaljnjem izpopolnjevanju kakovosti institucije. Cilji samoevalvacije so naravnani tako na institucijo, kot na program in obsegajo naslednje delovanje zavoda:
 • delovanje zavoda v skladu z vizijo;
 • delovanje in povezovanje z okoljem;
 • financiranje, načrtovanje, uresničevanje načrtov iz področja upravljanja;
 • organiziranost in izvajanje raziskovalne dejavnosti;
 • organiziranost in izvajanje pedagoške dejavnosti;
 • Študenti oz. študentke in diplomanti oz. diplomantke (vpis, informiranje, svetovanje, potek študija, sodelovanje študentk in študentov idr);
 • osebje, učitelji in učiteljice, sodelavci in sodelavke;
 • prostori, oprema, knjižnica, literatura;
 • prednosti in slabosti s predlogi izboljšav.

Samoevalvacija in poročila s področja kakovosti se izvedejo vsako leto. Samoevalvacija se lahko izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni študijskega predmeta, na ravni študijskega in raziskovalnega programa v okviru posamezne organizacijske enote ali najpogosteje kombinacija samoevalvacij na različnih ravneh.
Pri samoevalvaciji zavoda se v skladu z merili nacionalnega evalvacijskega organa ocenjujejo:
 • vpetost v okolje,
 • delovanje visokošolskega zavoda,
 • dokumentacija ter skrb za kakovost,
 • kadri,
 • študenti,
 • materialne razmere,
 • zagotavljanje kakovosti.
Samoevalvacijski proces se zaključi z oblikovanjem ocene o prednostih in pomanjkljivostih posameznih vidikov ter s predlogi za izboljšanje kakovosti. Samoevalvacijska skupina obravnava dejansko stanje, oblikuje oceno tega stanja ter pripravi predloge možnih ukrepov za obvladovanje, odpravljanje oz. izboljšanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

Letno samoevalvacijsko poročilo obravnavajo senat in drugi organi članice AREME, vključno z odgovornimi komisijami, študentskim svetom in akademskim zborom.

Poročilo o samoevalvaciji je dosegljivo vsem zaposlenim, študentom in drugim deležnikom.

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2021/2022
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/2021
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2019/2020
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2018/2019
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/2018
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2016/2017


Nazaj