Management transportne logistike (VS) - Predmetnik

Predmetnik v prvem letu študija

1. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: Doc. dr. Matjaž Štor
OPIS PREDMETA: Predmet Osnove transportne logistike obravnava vlogo prometa in transporta v logistiki. Študenti spoznajo pomen vseh prometno-transportnih elementov za uspešnost logističnega sistema. Seznanijo se z IT podporo transportno-logističnih sistemov in njihovimi razvojnimi trendi. Skozi učenje načrtovanja faz transporta, študenti razumejo pomen izbire modalitet in oblikovanja cen transporta za učinkovit logistični sistem.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Pred. mag. Marko Hrženjak
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo znanja s področja logistike transporta blaga in logistike transporta potnikov. Spoznajo temeljne atribute obeh sistemov z namenom prepoznavanja različnosti in določanja skupnih točk.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Pred. mag. Boštjan Korelc
OPIS PREDMETA: Predmet Infrastruktura v logistiki in urbanizacija prometa je usmerjen v spoznavanje in organizacijo infrastrukture v logistiki. Študenti spoznavajo razvojne strategije in načrtovanje logistične infrastrukture.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Seminar 60%, Izpit 40%


NOSILEC: Pred. mag. Boštjan Korelc
OPIS PREDMETA: Cilj predmeta Trajnostni transport in varstvo okolja je osvojitev in razumevanje principov trajnostnega razvoja. Študenti se seznanijo z različnimi ekosistemi in zakonodajo ter strategijami, ki uravnavajo njihov razvoj. Naučijo se razumeti vpliv transporta na okolje in kako ga načrtovati in izvajati, z minimalnimi vplivi na ekosisteme in tudi družbeno okolje.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Seminar 40%, Izpit 60%

2. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: Pred. mag. Patrik Godec
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo znanja s področja informatike in informacijskih sistemov v logistiki, s posebnim poudarkom na sodobnih informacijskih tehnologijah.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Seminar 40%, Izpit 60%


NOSILEC: Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet Uvod v raziskovanje v družboslovju je usmerjen v spoznavanje osnov znanstvenega pristopa v družboslovnem raziskovanju. Študenti se seznanijo z osnovnimi metodami družboslovnega raziskovanja. Posebni poudarek pa je na spoštovanju varstva tuje intelektualne pravice.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Seminar 70%, Izpit 30%

7.

Izbirni predmet

Izbirna vsebina programa

180/6


OPIS PREDMETA: Predmet Projektna naloga 1 poteka v sodelovanju z izbranim podjetjem ali inštitucijo. Gre za obvezno prakso, ki jo je študent kot svojo študijsko obveznost dolžan opraviti. Študent se skozi prakso seznani z aktualnim/izbranim problemom, ga obdela v praksi in na podlagi praktičnih ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih izhodišč, pripravi projektno nalogo.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Praksa s projektno nalogo 100%

Prvi letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 6 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 projektna naloge/prakse. V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti prvega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Predmetnik v drugem letu študija

3. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: Doc. dr. Matjaž Štor
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo znanja s področja poznavanja in obvladovanja sredstev v transportu ter transportni logistiki in njihovih organizacijskih struktur.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Izpit 90%


NOSILEC: Pred. mag. Igor Prah
OPIS PREDMETA: Predmet Management v transportu študentu predstavi področja organizacijskih in poslovnih znanj za delo v transportnih in špediterskih podjetjih ter podjetjih, ki se ukvarjajo s transportu spremljajočimi dejavnostmi.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 20%, Izpit 80%


NOSILEC: Pred. mag. Marino Medeot
OPIS PREDMETA: Predmet Globalni logistični tokovi obravnava področje mednarodnega prevoza blaga in potnikov s poudarkom na mednarodnem/globalnem povezovanju med raznimi integracijami logistike multimodalnega transporta. Študente seznani z vlogo in pomenom carine in špedicije ter ostalih udeležencev v globalnih oskrbnih verigah.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Terenski seminar in vaje 80%, Izpit 20%


NOSILEC: Doc. dr. Matej Trapečar
OPIS PREDMETA: Predmet Varnost v logističnih procesih in varstvo pri delu je usmerjen v poznavanje operativnih aktivnosti, ureditve varnega in zdravega dela in njene organizacijske strukture, razvijanje strategijo stroke, komunikacijo s potencialnimi upravitelji in uporabniki varnosti v logističnem sistemu, komunikacijo z odgovornimi osebami varstva pri delu in odgovornimi osebami v transportu. Posebna skrb je namenjena poznavanju temeljnih dejavnikov nevarnosti na delovnih mestih v različnih transportno logističnih sistemih.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Izpit 100%

4. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: Pred. mag. Marino Medeot
OPIS PREDMETA: Predmet Planiranje v logistiki je usmerjen v spoznavanje postopkov in metod v planiranju na splošno in v logistiki. Gre za razumevanje vloge različnih subjektov in ukrepov v procesu planiranja, prav tako pa študent razume tehnike zajemanja logističnih podatkov ter spozna metode presojanja in vrednotenja rezultatov ukrepov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%

14.

Izbirni predmet II*

Izbirna vsebina programa

180/6

15.

Izbirni predmet III*

Izbirna vsebina programa

180/6


OPIS PREDMETA: Predmet Projektna naloga 2 poteka v sodelovanju z izbranim podjetjem ali inštitucijo. Gre za obvezno prakso, ki jo je študent kot svojo študijsko obveznost dolžan opraviti. Študent se skozi prakso seznani z aktualnim/izbranim problemom, ga obdela v praksi in na podlagi praktičnih ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih izhodišč, pripravi projektno nalogo.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Praksa s projektno nalogo 100%

Drugi letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 5 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 projektne naloge/prakse.

V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti drugega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Predmetnik v tretjem letu študija

5. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet Pogodbeno pravo v logistiki je usmerjen v seznanitev s temeljnimi pravnimi instituti, ki se najpogosteje pojavljajo v obligacijskih razmerjih med gospodarskimi subjekti (načini nastanka obveznosti, učinki obveznosti, prenos obligacij, njihova utrditev ter sprememba in načini prenehanja obveznosti). Posebni poudarek je namenjen tipičnim pogodbam, ki se pojavljajo v cestnem, železniškem, morskem in zračnem prometu.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Izpit 100%


NOSILEC: Izred. Prof. dr. Anita Maček, Pred. mag. Robert Mašera
OPIS PREDMETA: Predmet Ekonomika logističnih sistemov v transportu je usmerjen v spoznavanje osnovnih pojmov v ekonomiki podjetja. Študenti spoznajo temeljne ekonomske teorije ponudbe in povpraševanja, teorije proizvodnje in teorije stroškov. Posebni poudarek je dan reševanju ekonomskih problemom transportno logističnih sistemov, logističnim stroškom, storitvam in oskrbovanju v logistiki.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Izpit 90%


NOSILEC: Pred. mag. Kornelija Jagodič
OPIS PREDMETA: Študenti osvojijo osnovne pojme s področja logistike, transporta ter izbrane teme s področja managementa v tujem jeziku (angleščini ali nemščini). Pridobijo potrebna teoretična in praktična znanja za nadaljnje samostojno delo in izvedbo dela v transportni logistiki v tujem jeziku.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Izpit 100%


NOSILEC: Pred. mag. Igor Prah
OPIS PREDMETA: Predmet Management malih organizacij je usmerjen v spoznavanje vsebine in procesov ter kritično presojo različnih sistemov vodenja in upravljanja malih organizacij.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 40%, Izpit 50%

6. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: Pred. mag. Stanko Vegelj
OPIS PREDMETA: Predmet Management oskrbovalnih verig je usmerjen v raziskovanje področja upravljanja oskrbovalnih verig ter spoznavanje pomena celovitega obvladovanja procesov v oskrbovalni verigi.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%

22.

Izbirni predmet IV *

Izbirna vsebina programa

180/6

23.

Diplomsko delo

Obvezna vsebina programa

480/16

Tretji letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 5 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 diplomskega dela.

V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti tretjega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Izbirni predmeti

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC: Pred. mag. Saša Ogrizek
OPIS PREDMETA: Cilj predmeta Komunikacija v logistiki je usposobiti študenta za obvladanje tehnik, različnih medijev in inštrumentov projektnega komuniciranja v transportni logistiki ter uporabe programske opreme.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Prof. dr. Anton Ogorelc
OPIS PREDMETA: Predmet logistika v turizmu je namenjena seznanitvi z osnovo logističnih procesov v turizmu, s posameznimi prometnimi panogami s poudarkom na prevoznih sredstvih in njihovo eksploatacijo, oskrbovanje potnikovih potreb v celotni potovalni verigi od pričetka potovanja do destinacije potovanja – od povratka do zaključka potovanja. Posebna pozornost je namenjena prepoznavanju turističnih tokov na lokalni, regijski in globalni ravni, s čimer se študentu prikaže kompleksnost in dinamičnost reševanja praktičnih problemov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Viš. pred. mag. Silvo Lah, pred. mag. Igor Prah
OPIS PREDMETA: Predmet Projektni management je usmerjen v predstavitev aktualnih strateških razvojnih strategij in programov na področju transporta in logistike. Študenti se seznanijo z načini in metodami priprave projektnih, finančnih in drugih planov s poudarkom na zagonu, izvajanju in vodenju projektov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Seminar 50%, Izpit 50%


NOSILEC: Izred. prof. dr. Vito Bobek
OPIS PREDMETA: Predmet Poslovni procesi je usmerjen v spoznavanje vrst organizacijskih struktur, načrtovanje, modeliranje, izboljšanje in prenovo poslovnih procesov. Posebni poudarek je dan merilom uspešnosti in informatizaciji poslovnih procesov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Doc. dr. Mariola C. Mlinarič
OPIS PREDMETA: Predmet Strateški management je usmerjen v predstavitev procesa oblikovanja in izvajanja poslovne strategije. Študenti bodo razvijali sposobnost strateškega razmišljanja o podjetju, o njegovi trenutni poziciji, dolgoročnem razvoju, njegovih resursih in konkurenčnih sposobnostih, o kakovosti njegove strategije in njegovi priložnostih za doseganje konkurenčnih prednosti. Predstavili bomo tudi prednosti in slabosti »Strategije modrega ocena« ter jo konfrontirali s tradicionalnim modelom strateškega managementa.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Doc. dr. Mariola C. Mlinarič
OPIS PREDMETA: Predmet Mednarodni strateški management je usmerjen v sledeče izzive pri oblikovanju mednarodnega poslovne strategije: odločitve o stopnji globalizacije, analize o mednarodnih priložnostih, način izbire trgov in način vstopa, upravljanje mednarodne vrednostne verige ter odnosov med centralo in odvisnimi podjetji. Poseben poudarek je namenjen aktualnim temam mednarodnega poslovanja: offshoring, globalno oskrbovanje, CSR, konkuriranje »na dnu piramide«, internacionalizacija »vzhajajočih gigantov«.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Viš. pred. mag. Štefka Gorenak
OPIS PREDMETA: Predmet Management storitev je usmerjen v poznavanje in razumevanje pomena trga storitev, proizvodov in usmerjenosti h kupcu v sodobnem poslovanju, v razumevanje upravljanja in trženja storitev ter celovit pristop k trženju storitev vključno z upravljanjem odnosov s kupci, v poznavanje in razumevanje ključnih elementov upravljanja storitev in upravljanja odnosov s kupci ter v poznavanje in razumevanje uvajanja modelov storitev in koncepta upravljanja odnosov s kupci v poslovni praksi.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA: Predmet Izbrana poglavja gospodarskega prava je usmerjen v spoznavanje osnovnih pravnih pojmov in institutov nacionalnega pravnega sistema. Študenti spoznajo elemente prava družb ter povezave med njimi ter spoznajo in osvojijo vrste, ustanavljanje, preoblikovanje in prenehanje družb.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Doc. dr. Patricija Jankovič, Pred. Darka Bajec
OPIS PREDMETA: Predmet Etika in poklicni standardi je usmerjen v značilnosti poklicne in poslovne etike. Temeljni cilji predmeta so: diskusija o pomenu kulture, morale in etike v poslovanju, spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških pristopov za študij etike ter pomen in vpliv etike za oz. na okolje.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Viš. pred. mag. Silvo Lah
OPIS PREDMETA: Predmet Management kakovosti je usmerjen v spoznavanje kakovosti in njen zgodovinski razvoj, v sisteme merjenja in vodenja kakovosti, s poudarkom na presoji sistemov vodenja kakovosti. Študent spozna ključne modele in orodja managementa kakovosti ter razume uvedbo različnih modelov managementa kakovosti v prakso.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Viš. pred. mag. Štefan Novak
OPIS PREDMETA: Cilj predmeta je, da študent spozna osnovne pojme načrtovanja logističnih procesov in analizo stanja kot osnovo načrtovanja. Spozna soodvisnost načrtovanja logističnih procesov in delovanja celotnega logističnega sistema in načrtovanje blagovnih tokov v logističnem sistemu ter načrtovanje zmogljivosti logistične infrastrukture.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC: Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA:Predmet Management inovacij je usmerjen v seznanitev študenta s pomembnostjo inoviranja za gospodarske družbe in obstoj družbe kot celote. Študenti spoznajo ekonomski in pravni pomena znanja in inovacij v sodobni družbi, značilnosti managementa znanja, inovacij in intelektualne lastnine. Poseben poudarek pa je na prepoznavanju pomena inovacij pri pripravi EU projektov ter sposobnosti kreativne uporabe poznavanja EU programov, spodbud in strategij v pripravi inovativnih projektov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 20%, Izpit 80%


NOSILEC: Doc. dr. Matej Trapečar
OPIS PREDMETA: Študenti se pri tem predmetu seznanijo s pojmi forenzike, forenzičnega preiskovanja in dokaznega gradiva, spoznajo elemente prometne varnosti, aktivnosti pri ogledu kraja prometne nesreče, pridobijo znanje za reševanje enostavnih oblik prometnih nesreč, spoznajo osnovno forenzično laboratorijsko preiskovanje, se seznanijo s postopki identifikacij žrtev prometnih nesreč in razumejo pomen biometričnih elementov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%