Mednarodno sodelovanje

AREMA – Visoka šola za regionalni management sodeluje z drugimi visokošolskimi zavodi in znanstvenoraziskovalnimi organizacijami doma in v svetu zaradi oblikovanja in izvajanja skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov, študijskih programov, izmenjave visokošolskih učiteljev, znanstvenih in drugih delavcev, izmenjave študentov, izmenjave znanstvenih in strokovnih publikacij, znanstvenih informacij, udeležbe na znanstvenih srečanjih, simpozijih in konferencah in izvajanja drugih visokošolskih aktivnosti.

Razvoj izobraževanja na instituciji sledi sodobnim evropskim trendom in priporočilom, oblikovanje izobraževalne ponudbe pa je prilagojeno ponudbi sorodnih institucij v tujini in predvsem potrebam delodajalcev–domačih in tujih, kar omogoča diplomantom konkuriranje za zaposlitev na mednarodnem trgu dela.

Povezovanje znotraj RS in z regijsko primerljivimi pedagoško raziskovalnimi ustanovami in učnimi bazami poteka po oblikovanih kriterijih ter priporočilih za zagotavljanje boljših pogojev in povečanje stopnje internacionalizacije izobraževanja kar pomeni, da je na instituciji ažuriranje izobraževalnih programov in odprtost k novostim osnovno vodilo, ki omogoča ustanovi ugleden položaj glede na sorodne izobraževalne institucije v Sloveniji, EU in širše.

Sporazumi zagotavljajo semestrski ali celoletni študij na partnerski univerzi v tujini. Procesi menjave študentov potekajo preko Centra za karierni razvoj in mednarodno sodelovanje. Pri menjavi študentov upoštevamo načelo recipročnosti.

Predmeti študijskega programa so ovrednoteni po mednarodnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System – ECTS), program pa primerljiv s podobnimi na drugih visokošolskih zavodih v tujini, kar omogoča učinkovito vključevanje v medvisokošolsko oz. mednarodno izmenjavo študentk in študentov (npr. v okviru programov Socrates – Erasmus, ali v okviru bilateralnih sporazumov). Poleg tega je omogočena izmenjava študentk in študentov tudi za potrebe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja ter za potrebe izdelave diplomskih del v tujini (npr. v okviru programa Leonardo da Vinci).

S pomočjo evropskih projektov Sokrates in Erasmus, bomo omogočili mednarodno štipendiranje svojih slušateljev. Skozi projekt Leonardo Da Vinci bomo po programu Euroskill omogočili študentom prakso v tujini. Institucija se bo z delovno prakso študentov orientirala tudi na bližnje evropske države, npr.: republiko Avstrijo skozi meddržavne in Interreg projekte. Aktivno pa se bo vključevala v tudi v Ceepus mreže.

Vabimo vas, da nas kontaktirate/Please contact us:
Mail: international.office@arema.si
Phone: +386 40 416 511Central Transdanubian Regional Innovation Agency, MadžarskaUniverza uporabnih znanosti – FH Joanneum, AvstrijaEuropean Commision
Directorate General for Regional and Urban PolicyDelft University