Raziskovalni center

V okviru Centra za raziskave in razvoj so oblikovane raziskovalne skupine, ki združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in raziskovalce v okviru znanstvenih področij, z namenom znanstvenoraziskovalnega delovanja.

Izvirno poslanstvo vsakega znanstvenika in vsake znanstveno raziskovalne skupine je prispevati k razvoju družbe znanja. Izobrazba v najširšem pomenu te besede pomeni prispevek k hitrejšemu in intenzivnejšemu razvoju Slovenije, sosednih regij ter Evrope. Ta vodilni cilj izhaja iz strateških dokumentov razvoja Republike Slovenije in smernic razvoja evropskega raziskovalnega in visokošolskega prostora. Temu osnovnemu poslanstvu s svojim delom sledijo raziskovalne skupine AREME – Visoke šole za regionalni management.

Raziskovalne skupine imajo kot svoje poslanstvo integracijo svojega raziskovalnega dela v ožji lokalni, regijski, evropski in svetovni prostor. Za uresničitev svojega poslanstva se povezujejo lokalno z drugimi univerzitetnimi in visokošolskimi institucijami, gospodarstvom in širšo družbo, tako v domačem, kakor tudi v širšem družbenem prostoru.

Pomemben del poslanstva raziskovalnih skupin je tudi razvoj mladih raziskovalcev in njihovega vključevanja v lokalno, regijsko in mednarodno skupnost raziskovalcev.

Sodobna raziskovanja na področju regionalnega managementa in managementa transportne logistike so po naravi interdisciplinarna, v njih pa se prepletajo naravoslovne, družboslovne, poslovne, storitvene, informacijske, ekonomsko upravljavske in pravne prvine. Ob takšnemu prepletanju disciplin bo dejavnost raziskovalnih skupin usmerjena predvsem v raziskovanja s področij temeljnih smernic uravnoteženega, enakomernega in trajnostnega razvoja regij, del česar je vsekakor tudi trajnostna transportna logistika. Posebna pozornost bo ob sodelovanju z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem namenjena mednarodnim razvojno usmerjenim raziskavam.