Poslanstvo, vizija in strategija

Poslanstvo AREME – Visoke šole za regionalni management Rogaška Slatina je zagotoviti kakovosten študij s pomočjo raziskovalno izobraževalnega procesa v raziskovalno razvojnem in inovativnem okolju ter prispevati h krepitvi vloge znanosti in visokih tehnologij v razvojnem potencialu regij in družbe nasploh. Naše poslanstvo je spodbujati, razširjati in tvoriti nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno vodenje regionalnih resursov, na področju regionalnega razvoja, managementa ter transportne logistike; ki so bistvenega pomena za uspešna regionalna gospodarstva in razvoj različnih skupnosti, organizacij in podjetij v regiji. S tem želimo odločilno prispevati h gospodarski moči in harmoničnemu socialnemu razvoju.


Sodelovanje zavoda z domačimi in tujimi univerzami, visokošolskimi zavodi, inštituti ter drugimi organizacijami in gospodarskimi partnerji je usmerjeno v enakomeren, enakopraven in trajnostni razvoj regij v Evropi in v Sloveniji ter v poglabljanje znanstvenih in strokovnih vsebin na področju managementa transportne logistike. V poslanstvo zavoda na področju razvoja managementa transportne logistike sodi predvsem praktična naravnanost študija v povezavi logistike, transporta in managementa, pri čemer kot izziv postavljamo uvrščanje pomena visoke zaposljivosti ter na drugi strani prevzemanja odgovornosti za ustanavljanja lastnih podjetij na področju logistike s strani diplomantov.


Vključevanje vseh deležnikov (gospodarskih, negospodarskih, zasebnih in javnih) v razvojne projektne pripomore k aplikativnosti raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov zavoda, njegovih pedagogov, raziskovalcev in znanstvenikov. Vpetost študentov, ne samo v izobraževalno delo, temveč tudi v raziskovalno in projektno delo, pa je rdeča nit poslanstva zavoda, ki svoje delovanje gradi na vzajemnem spoštovanju, razumevanju med različnimi kulturami, narodi in jeziki ter na visokih moralnih in etičnih standardih.Vizija zavoda je postati vodilna izobraževalna in raziskovalna institucija v Evropi na področju trajnostnega in enakomernega razvoja regij ter na področju managementa v transportni logistiki. Naša vizija je postati in ostati ugledna, nacionalno ter mednarodno priznana izobraževalna institucija, ki študentom omogoča, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti. Poleg znanj s področij regionalnega managementa, logistike in transporta si bodo naši študenti pridobili konkretne kompetence za nadaljnje delo. Pri tem dajemo velik poudarek individualnemu pristopu oziroma obravnavi naših študentov. Postati želimo center odličnosti, ki tesno prepleta raziskovanje z izobraževanjem in razvojem inovacij, krepi sodelovanje z gospodarstvom ter spodbuja znanje kot temeljno dobrino človeka in družbe.

Svoje poslanstvo, vizijo in svoje vrednote bo zavod uresničeval skladno z jasno začrtano razvojno strategijo, del katere so naslednje aktivnosti:

 • Ustvarjanje prijaznega in spodbudnega študijskega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo, 
 • Zagotavljanje najsodobnejše študijske literature za študente, učitelje in ostale delavce,
 • Vključevanje študentov v domače in mednarodne raziskave in projekte,
 • Vključevanje domačih in tujih strokovnjakov iz prakse ter priznanih tujih pedagogov in raziskovalcev v delovanje zavoda,
 • Vključevanje študentov v organe zavoda in aktivno spodbujanje samoiniciativnosti in kreativnosti študentov pri izobraževalnem in raziskovalnem delu,
 • Ustanovitev kariernega centra v sklopu katerega:
  • Študenti širijo svoj socialni kapital,
  • Delavci zavoda načrtujejo svoj osebni poslovni razvoj,
 • Ustanovitev raziskovalnih skupin 
 • Izvajanje izobraževanja in spodbujanje samoizobraževanja pedagoških, znanstvenih, strokovnih in ostalih delavcev,
 • Individualni načrti kariernega razvoja pedagoških, znanstvenih in drugih delavcev,
 • Spremljanje kakovosti izobraževanja po standardih kakovosti ter ažurno ukrepanje v skladu s kazalniki,
 • Aktivno vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini,
 • Aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih zavoda,
 • Organiziranje simpozijev, konferenc in okroglih miz s področja aktualne problematike,
 • Mednarodne izmenjave študentov in predavateljev,
 • Aktivno spodbujanje pedagoških in znanstvenih delavcev k pisanju člankov, monografij, učnega in drugega gradiva,
 • Ravnanje v skladu in izrecno spoštovanje veljavne zakonodaje,
 • Vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih resursov za delo.