Evropski regionalni management (VS) - Predmetnik

Predmetnik v prvem letu študija

1. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ ECTS


NOSILEC:Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA:Predmet podaja celovit pregled razvoja evropske ideje od začetkov do sodobnih integracijskih procesov s političnega, pravnega in ekonomskega vidika. V okviru predmeta se bo študent seznanil s sistemi, ki urejajo in delovanje Evropske unije. Spoznal bo pomemben vpliv na razumevanje pravnih, ekonomskih in političnih sistemov držav članic.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC:NOSILEC Izred. prof. dr. Vito Bobek
OPIS PREDMETA:Cilj predmeta je seznanitev študentov s kohezijsko politiko EU nasploh kot enega izmed temeljev evropskega združevanja, posebej pa še v Sloveniji ter s kohezijsko politiko v prihodnosti.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC:Doc. dr. Rebeka Lukman Kovač
OPIS PREDMETA:Predmet Osnove trajnostnega regionalnega razvoja je usmerjen v razumevanje različnih metod za udejstvovanje okoljskih, družbenih in ekonomskih upravljavskih izzivov za doseganje trajnostnega regionalnega razvoja in pridobivanje spretnosti za njihovo uporabo.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC:Izred. prof. dr Anita Maček
OPIS PREDMETA:Predmet Urbana ekonomika in politika je usmerjen v spoznavanje regionalne ekonomike, pri čemer izhaja iz asimetričnega vpliva mest na gospodarsko okolje. Mesto kot subjekt ponudbe in povpraševanja po visoki tehnologiji ima poseben vpliv na razvoj širšega prostora. Predmet omogoča tudi vpogled v glavne funkcije in politike mestnih oblasti.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%

2. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC:Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA:Predmet Uvod v raziskovanje v družboslovju je usmerjen v spoznavanje osnov znanstvenega pristopa v družboslovnem raziskovanju. Študenti se seznanijo z osnovnimi metodami družboslovnega raziskovanja. Posebni poudarek pa je na spoštovanju varstva tuje intelektualne pravice.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Seminar 70%, Izpit 30%


NOSILEC:Pred. mag. Patrik Godec
OPIS PREDMETA:Predmet Uporaba informacijske tehnologije za vodenje evropskih projektov študente seznanja z izborom, metodami in uporabo informacijske podpore evropskim projektom.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%

7.

Izbirni predmet

Izbirna

vsebina programa

180/6


OPIS PREDMETA:Predmet Projektna naloga 1 poteka v sodelovanju z izbranim podjetjem ali inštitucijo. Gre za obvezno prakso, ki jo je študent kot svojo študijsko obveznost dolžan opraviti. Študent se skozi prakso seznani z aktualnim/izbranim problemom, ga obdela v praksi in na podlagi praktičnih ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih izhodišč, pripravi projektno nalogo.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Praksa s projektno nalogo 100%

Prvi letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 6 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 projektna naloge/prakse. V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti prvega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Predmetnik v drugem letu študija

3. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC:Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA:Predmet Management inovacij je usmerjen v seznanitev študenta s pomembnostjo inoviranja za gospodarske družbe in obstoj družbe kot celote. Študenti spoznajo ekonomski in pravni pomena znanja in inovacij v sodobni družbi, značilnosti managementa znanja, inovacij in intelektualne lastnine. Poseben poudarek pa je na prepoznavanju pomena inovacij pri pripravi EU projektov ter sposobnosti kreativne uporabe poznavanja EU programov, spodbud in strategij v pripravi inovativnih projektov.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 20%, Izpit 80%


NOSILEC:Izred. prof. dr. Anita Maček
OPIS PREDMETA:Predmet Management v transportu študentu predstavi področja organizacijskih in poslovnih znanj za delo v transportnih in špediterskih podjetjih ter podjetjih, ki se ukvarjajo s transportu spremljajočimi dejavnostmi.

11.

Regionalni projektni management

Obvezna vsebina programa

210/7

12.

Management medkulturnih razlik

Obvezna vsebina programa

210/7

4. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS

13.

Lokalne in regionalne razvojne strategije

Obvezna vsebina programa

240/8

14.

Izbirni predmet II*

Izbirna

vsebina programa

180/6

15

Izbirni predmet III*

Izbirna

vsebina programa

180/6


OPIS PREDMETA:Predmet Projektna naloga 2 poteka v sodelovanju z izbranim podjetjem ali inštitucijo. Gre za obvezno prakso, ki jo je študent kot svojo študijsko obveznost dolžan opraviti. Študent se skozi prakso seznani z aktualnim/izbranim problemom, ga obdela v praksi in na podlagi praktičnih ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih izhodišč, pripravi projektno nalogo.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Praksa s projektno nalogo 100%

Drugi letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 5 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 projektne naloge/prakse.

V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti drugega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Predmetnik v tretjem letu študija

5. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS

17.

Poslovne simulacije

Obvezna vsebina programa

240/8


NOSILEC:Doc. dr. Patricija Jankovič
OPIS PREDMETA:Predmet Sistemi javno zasebnega partnerstva je usmerjen v poznavanje in razumevanje razlik med posameznimi oblikami partnerstev, razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za pridobivanje partnerstev v mednarodnem okolju ter v pridobivanje sposobnosti spoznavanja, spremljanja in analiziranja pravnih in ekonomskih značilnosti različnih sistemov partnerstev.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10% Izpit 90%


NOSILEC:Izred. prof. dr. Vito Bobek
OPIS PREDMETA:OPIS PREDMETA Predmet seznanja študenta z obstojem in delovanjem EU institucij in mrež. Študenta seznani z delovanjem pomembnejših EU institucij, obstojem in pomenom mreženja v procesih odločanja na nivoju institucij EU, s strukturami finančnih programov EU in z načinom in vlogo sodelovanja slovenskih institucij z institucijami EU.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC:NOSILEC Pred. mag. Kornelija Jagodič
OPIS PREDMETA:Študenti osvojijo osnovne pojme s področja managementa v tujem jeziku (angleščini ali nemščini). Pridobijo potrebna teoretična in praktična znanja za nadaljnje samostojno delo in izvedbo dela v evropskih projektih v tujem jeziku.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Izpit 100%

6. SEMESTER

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS

21.

Finančno vodenje projektov

Obvezna

vsebina

programa

240/8

22.

Izbirni predmet IV *

Izbirna

vsebina

programa

180/6

23.

Diplomsko delo

Obvezna

vsebina

programa

480/16

Tretji letnik predstavlja skupno osnovo študija v okviru katere se realizirajo predavanja in vaje iz 5 obveznih predmetov, 1 izbirnega predmeta in 1 diplomskega dela. V dveh semestrih študent opravi 1800 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti tretjega letnika, pridobi 60 kreditnih točk.

Izbirni predmeti

Predmet

Oznaka vrste predmeta

Skupaj ure/ECTS


NOSILEC:NOSILEC Doc. dr. Mariola C. Mlinarič
OPIS PREDMETA:Predmet Strateški management je usmerjen v predstavitev procesa oblikovanja in izvajanja poslovne strategije. Študenti bodo razvijali sposobnost strateškega razmišljanja o podjetju, o njegovi trenutni poziciji, dolgoročnem razvoju, njegovih resursih in konkurenčnih sposobnostih, o kakovosti njegove strategije in njegovi priložnostih za doseganje konkurenčnih prednosti. Predstavili bomo tudi prednosti in slabosti »Strategije modrega ocena« ter jo konfrontirali s tradicionalnim modelom strateškega managementa.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC:Doc. dr. Mariola C. Mlinarič
OPIS PREDMETA:Predmet Mednarodni strateški management je usmerjen v sledeče izzive pri oblikovanju mednarodnega poslovne strategije: odločitve o stopnji globalizacije, analize o mednarodnih priložnostih, način izbire trgov in način vstopa, upravljanje mednarodne vrednostne verige ter odnosov med centralo in odvisnimi podjetji. Poseben poudarek je namenjen aktualnim temam mednarodnega poslovanja: offshoring, globalno oskrbovanje, CSR, konkuriranje »na dnu piramide«, internacionalizacija »vzhajajočih gigantov«.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%


NOSILEC:NOSILEC Viš. pred. mag. Štefka Gorenak
OPIS PREDMETA:Predmet Management storitev je usmerjen v poznavanje in razumevanje pomena trga storitev, proizvodov in usmerjenosti h kupcu v sodobnem poslovanju, v razumevanje upravljanja in trženja storitev ter celovit pristop k trženju storitev vključno z upravljanjem odnosov s kupci, v poznavanje in razumevanje ključnih elementov upravljanja storitev in upravljanja odnosov s kupci ter v poznavanje in razumevanje uvajanja modelov storitev in koncepta upravljanja odnosov s kupci v poslovni praksi.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%

4.

Uravnotežene javne finance

Izbirna vsebina programa (prosto izbirni predmet)

180/6


NOSILEC:Doc. dr. Patricija Jankovič, Pred. Darka Bajec
OPIS PREDMETA:Predmet Etika in poklicni standardi je usmerjen v značilnosti poklicne in poslovne etike. Temeljni cilji predmeta so: diskusija o pomenu kulture, morale in etike v poslovanju, spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških pristopov za študij etike ter pomen in vpliv etike za oz. na okolje.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%, Seminar 30%, Izpit 60%

6.

Mednarodni trajnostni turizem

Izbirna vsebina programa (prosto izbirni predmet)

180/6

7.

Upravljanje z okoljskimi viri

Izbirna vsebina programa (prosto izbirni predmet)

180/6

8.

Mednarodne finance

Izbirna vsebina programa (prosto izbirni predmet)

180/6

9.

Pogodbeno pravo v projektnem delu

Izbirna vsebina programa (prosto izbirni predmet)

180/6

10.

Gospodarsko pravo

Izbirna vsebina programa (prosto izbirni predmet)

180/6


NOSILEC:Viš. pred. mag. Silvo Lah
OPIS PREDMETA:Predmet Management kakovosti je usmerjen v spoznavanje kakovosti in njen zgodovinski razvoj, v sisteme merjenja in vodenja kakovosti, s poudarkom na presoji sistemov vodenja kakovosti. Študent spozna ključne modele in orodja managementa kakovosti ter razume uvedbo različnih modelov managementa kakovosti v prakso.
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:Aktivno sodelovanje na kontaktnih urah 10%

12.

Komuniciranje v upravljanju evropskih projektov

Izbirna vsebina programa (prosto izbirni predmet)

180/6