Evropski regionalni management (VS) - Kompetence in zaposljivost

Splošne kompetence

 • razvijanje sposobnosti analize, sinteze in predvidevanja rešitev v trajnostnih regionalnih projektih;
 • sposobnost analize in primerjave različnih evropskih, regionalnih in lokalnih politik, strategij, programov in smernic na področju regionalnega razvoja;
 • sposobnost obvladovanja metod in postopkov, ki so potrebni za kritično presojo, odločanje in delo v evropskih projektih; 
 • sposobnost analize kompleksnih problemov in sinteze rešitev ter sprejemanja odgovornosti za prognoziranje, strategijo in trajnostni razvoj;
 • sposobnost kreativnega in inovativnega razmišljanja in učinkovitega reševanja projektnih, regionalnih ter lokalnih razvojnih problemov;
 • obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod in postopkov z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij potrebnih za delo v projektih regionalnega razvoja;
 • sposobnost ustvarjanja delovnih skupin in sodelovanja v njih ne glede na sektor delovanja;
 • sposobnost učinkovitega vodenja dela projektih regijskega razvoja;
 • razvijanje sposobnosti avtonomnosti pri delu;
 • sposobnost komuniciranja in sestavljanja delovnih skupin z mednarodnimi partnerji;
 • sposobnost osnovne uporabe informacijske tehnologije in sistemov kot vira informacij na področju projektnega dela;
 • obvladovanje splošne strukture in temeljnega znanja s področja projektnega dela: managementa, ekonomije, prava in informatike ter njegova interdisciplinarna uporaba s ciljem izvajanja projektov na področju trajnostnega regionalnega razvoja;
 • sposobnost razumevanja, analiziranja ter kreativnega spopadanja z izzivi, ki jih prinašajo globalizacija in informatizacija sodobne družbe na presečišču projektnega dela, poslovanja, menedžmenta, ekonomije in proizvodnih procesov z uporabo metod in tehnik za ustvarjalno razmišljanje;
 • usposobljenost za obvladovanje mednarodnega projektnega delovanja; 
 • sposobnost projektnega delovanja, komuniciranja, lobiranja in pogajanj v mednarodnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost družbeno odgovornega projektnega dela, razumevanje medkulturnih vidikov in zavezanost poslovni kulturi, etiki, normam in vrednotam. 

Predmetnospecifične kompetence

 • poznavanje in razumevanje razvojnih etap evropskih integracij ter ciljev in instrumentov trajnostnih razvojnih politik, programov, institucij in mrež EU;
 • poznavanje sodobnih konceptov urbanega, lokalnega in regionalnega razvoja in usposobljenost za sodelovanje pri pripravi razvojnih programov;
 • širok pogled na pripravo razvojnih projektov iz ekonomskega, strateškega in upravljavskega vidika;
 • poznavanje principov, zakonitosti oz. modelov finančnega vodenja EU projektov; 
 • poznavanje vloge in pomena povezanega komuniciranja v okviru sodobnega vodenja projektov, medkulturnih razlik, lobiranja in pogajalskih procesov;
 • zmožnost zasnove, priprave in uvedbe regionalnih razvojnih projektov, ob upoštevanju sodobnih trendov sodelovanja različnih deležnikov;
 • Usposobljenost ravnanja in delovanja v skladu s temeljnimi atributi poslovne in poklicne etike ter poslovne odličnosti v različnih organizacijskih sistemih in timih.

Profil diplomanta v ključnih besedah:

Široko razgledan in strokovno usposobljen kader s ključnimi znanji kreiranja, organiziranja in izvedbe strategij ter projektov za trajnostni regionalni razvoj.

Diplomanti študijskega programa ERM bodo zaposljivi tako v državni ali lokalni upravi, kot tudi v gospodarstvu in negospodarstvu. Pridobljeno znanje, do sedaj tako deficitarno, pa bodo lahko uporabili tudi kot samostojni in neodvisni svetovalci na področju regijskih razvojnih projektov.