Nacionalni projekti

Arema je bila kot del konzorcija uspešna na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in pridobila projekt "Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022". Konzorcij poleg Areme sestavljajo še Ljudska univerza Celje (vodja projekta) ter partnerji Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur.

Namen omenjenega projekta je povečati vključenost populacije v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki so potrebne zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (zaključeno do srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi, ki jih bomo izvajali:
1. Sporazumevanje v tujih jezikih - nemščina (trajanje 60 ur)
2. Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti - komuniciranje (40 ur)
3. Pridobivanje digitalnih kompetenc - excel (trajanje 40 ur)
4. Programi priprav na izpite iz slovenskega jezika (trajanje 30 ur)
5. Programi priprav na izpite iz tujih jezikov - nemščina (trajanje 30 ur)

Urniki:
Sporazumevanje v tujih jezikih - Prvi koraki k boljšemu sporazumevanju v nemškem jeziku
Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne razgledanosti - Komunikacija, ki da odnosu življenje
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (1. skupina)
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (2. skupina)
Pridobivanje digitalnih kompetenc RDO - Z osnovnim znanjem excela do lažje preglednosti (3. skupina)
Programi priprave na izpite iz slovenskega jezika

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.11 Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10.1.2 Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.